Festo EMCA-EC-67-M-1TM-EP 8061204
集成驱动

费斯托

图片仅供说明用途。请参考以下产品信息。

1093.90美元
解决方法:12位(4096增量每转;+/- 2,147,483,648转)
长度:媒介
编码器类型:绝对编码器,多轮位移编码器
额定转矩:0.45纳米
总线协议:以太网/ IP

技术细节

 • 总线协议: 以太网/ IP
 • 商品代码: 85013100
 • 电气连接: 接线盒
 • 编码器类型: 绝对编码器,多轮位移编码器
 • IP等级: IP54
 • 长度: 媒介
 • Max。转速: 3300转
 • 电机法兰尺寸: 67毫米
 • 电机供电电压: 24 v直流
 • 发动机类型: 电子商务汽车
 • 安装: 通孔连接法兰
 • 公称转速: 3150转
 • 额定转矩: 0.45纳米
 • 性能水平: 类别3,性能等级D
 • 制造商: 费斯托
 • 范围: EMCA
 • 解决方法: 12位(4096增量每转;+/- 2,147,483,648转)
 • 安全功能: 安全转矩关闭(STO)

最近查看的